Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie usługi sprzedaży miesięcznych biletów metropolitarnych, tzw. tandemowych uprawniających do poruszania się środkami transportu komunikacji miejskiej na terenie trójmiasta i okolice, tj. na trasach Wejherowo – Gdańsk Śródmieście w pojazdach SKM Trójmiasto, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo dla kadry pracowniczej Centrum Integracji Społecznej w Gdyni w ramach realizacji zadań zawodowych.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 20-05-2020
Numer ogłoszenia
1246189
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać elektronicznie do dnia 28.05.2020 godz. 12:00
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Lena Jaroszewska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
512 894 156

Kategoria ogłoszenia
Usługi


Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne


Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia


Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie usługodawcy prowadzącego sprzedaż biletów metropolitarnych, tzw. tandemowych.
Przedmiot zamówienia
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego (uproszczony) - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się; w ramach projektu pn.: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2004-2020

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie usługi sprzedaży miesięcznych biletów metropolitarnych, tzw. tandemowych uprawniających do poruszania się środkami transportu komunikacji miejskiej na terenie trójmiasta i okolice, tj. na trasach Wejherowo – Gdańsk Śródmieście w pojazdach SKM Trójmiasto, ZKM Gdynia, ZTM Gdańsk, MZK Wejherowo dla kadry pracowniczej Centrum Integracji Społecznej w Gdyni w ramach realizacji zadań zawodowych.

Kod CPV
34980000-0
Nazwa kodu CPV
Bilety przewozowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni,
ul. Energetyków 13a, 81-184 Gdynia,
dnia: 20.05.2020 o godzinie 07:00

Uwaga: Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać jako skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularza oferty, wraz ze skanami podpisanymi lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej formy oferty (oryginału) wraz z wymaganymi dokumentami (odpowiednio podpisanymi lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia (podpisania umowy) 01.06.2020 do końca trwania projektu, planowany tj. 31.08.2022. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji umowy trzy miesiące przed lub po planowanym terminie zakończenia projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile w imieniu Wykonawcy będzie działał Pełnomocnik
4. w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert:
Najniższa cena – 100%.

Zamawiający - Beneficjent


Nazwa
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE


Adres
Przegalińska 135
80-690 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
583432837
Fax
583432837
NIP
5832544983
Tytuł projektu
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni

  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png
  • cytat-04.png