Zapytanie ofertowe

      W związku z realizowanym przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" projektem „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania.”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedłożenie oferty na świadczenie usługi cateringowej (rozumianej jako zapewnienie stałej przerwy kawowej):

 

1.    Zamawiający:
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"
Mostowa 1a
80-778 Gdańsk
NIP: 584-24-63-039

2.    Przedmiot zamówienia:
      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (zapewnienie stałej przerwy kawowej) podczas jednodniowych spotkań organizowanych przez Zamawiającego na obszarze Miasta Gdańska. Zamawiający przewiduje 9 spotkań (1 spotkanie to 8 godzin dydaktycznych) w terminie do 31.08.2018. Grupa liczy około 35 uczestników.
Informacje nt. harmonogramu, dokładnej liczby uczestników oraz konkretnych miejsc odbywania się spotkań itp. będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów w zależności od harmonogramu realizacji projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianach najpóźniej na dwa dni przed zaplanowanym spotkaniem.

3.    Opis realizacji przedmiotu zamówienia.
a)    Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu serwisu kawowego (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali dla uczestników spotkania, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
b)    Ciągły serwis kawowy (dostępny w godzinach wskazanych przez Zamawiającego) obejmuje: kawę, herbatę, cukier, mleko, plastry cytryny, woda, ciastka (lub ciastka zamiennie z owocami).
c)    Wykonawca zapewnia dowóz serwisu kawowego o ustalonej godzinie na miejsce realizacji spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
d)    Wykonawca zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerzyki itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych przekąsek/napojów.
e)    Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po zakończeniu spotkania.

Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

4.    Usługa będzie świadczone od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

5.    Płatność będzie dokonywana na podstawie rzeczywistej realizacji usługi, tj. na podstawie ilości uczestników spotkania.

6.    Kryterium wyboru oferty:
a)    Koszt usługi - cena brutto zorganizowanie przerwy kawowej dla 1 uczestnika
spotkania (1 osobodzień) – waga 80% . Zaproponowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
o    Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto za 1 osobodzień.
 
b)    Aspekt społeczny – rozumiane jako posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej (PES) i/lub zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę min. na ½ etatu lub umowę cywilno-prawną o równoważnym wymiarze) przy realizacji zamówienia osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – waga 20%. Za osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się:
osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby:
-    bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach),
-    bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego),
-    z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą),
-    z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnieni), przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach,
-    osoby korzystające z PO PŻ.
o    Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1.

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

-    Koszt usługi - Cena brutto za zorganizowanie cateringu dla 1 uczestnika podczas jednego
spotkania (osobodzień),
                     CRn
KU =    ---------------------------      x 80 pkt.
                     CRo

KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - cena brutto za 1 osobodzień usługi wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena brutto za 1 osobodzień wg ocenianej oferty.

 

-    Aspekt społeczny:
0 pkt – nie zapewnienie osób spełniających kryteria,
10 pkt – zapewnienie 1 osoby spełniającej kryteria;
20 pkt – zapewnienie od 2 do 3 osób spełniających kryteria;
30    kt – zapewnienie powyżej 3 osob spełniających kryteria.

7.    Termin oraz miejsce złożenia oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (załącznik nr 1).
Oferty należy składać w wersji elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia
24 kwietnia br.

8.    Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Paulina Sieradzan; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA

  • cytat-04.png
  • cytat-03.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png