Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

1.            Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z psychodramy/improwizacji/sesji indywidualnych w okresie od 01.11.2017 r. do 31.06.2023 r. dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w zakresie 16godzin/miesiąc. Zamawiający wyłoni Wykonawcę, po upływie określonego terminu składania oferty. Ze zwycięzcą przetargu zostanie zawarta umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zapytania.

 

Pełna treść ogłoszenia w poniższym linku:

Szacowanie wartości zamówienia

  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-03.png