Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta. Jesteśmy organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zakładamy i prowadzimy schroniska, punkty charytatywne, udzielamy pomocy w załatwianiu formalności (wyrabianie dokumentów, badania lekarskie, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów z rodziną, grupą terapeutyczną). Współdziałamy z administracją państwową, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Towarzystwo jest organizacją non profit, czyli wszelkie środki przeznaczamy na działalność statutową.

Koło Gdańskie Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta zostało założone w maju 1989 roku z inicjatywy mieszkańców Trójmiasta. Uzyskaliśmy od Urzędu Miasta Gdańska przydział lokalu na schronisko w dawnej szkole w Gdańsku - Przegalinie (niestety budynek był w bardzo złym stanie technicznym). W budynku przeprowadzono remont kapitalny za pieniądze pochodzące z darowizny od jednego z członków Towarzystwa. W sierpniu 1991 roku wprowadzili się tam pierwsi podopieczni. W lecie 1992 roku  dom został oddany do użytku, było to pierwsze schronisko dla bezdomnych na terenie Trójmiasta.

Od początku istnienia Towarzystwo prowadzi Punkt Charytatywny w Sopocie przy ul. Królowej Jadwigi 6, gdzie przyjmujemy i wydajemy odzież używaną, środki czystości i drobny sprzęt AGD. Rocznie wydajemy niespełna 2 tony tych produktów.

W grudniu 1994 r. Koło Gdańskie otrzymało list gratulacyjny od Wojewody Gdańskiego „za owocną pracę na rzecz Regionu Gdańskiego”. W roku 1998 mieszkańcy schroniska zdobyli puchar Wojewody Gdańskiego w piłce nożnej. W marcu 1999 roku otrzymaliśmy nagrodę Abp Tadeusza Gocłowskiego za „wysiłki zmierzające do przyjścia z pomocą człowiekowi”, oraz wyróżnienie Bursztynowego Mieczyka dla organizacji roku 1998. W roku 1999 rozpoczęliśmy trójstronną współpracę pomiędzy Duńską instytucją Forsorgshjemmet Saxenhøj, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku w celu uruchomienia mieszkania treningowego dla osób bezdomnych rokujących szansę na usamodzielnienie (tzw. Projekt BARAKOWY)

W 2000 roku otrzymaliśmy nagrodę Bursztynowego Mieczyka. Zakończyliśmy modernizację budynku w Gdańsku - Nowym Porcie, gdzie otworzyliśmy schronisko dla bezdomnych. Jesteśmy jednym z inicjatorów powołania, jak i organizacją wiodącą Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenie z Bezdomności (inicjatywa spotkań od roku 1997), które skupia ponad trzydzieści podmiotów ze sfery publicznej (Ośrodki Pomocy Społecznej) jak i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym w województwie pomorskim, w 2000 r Forum otrzymało nagrodę im Lecha Bądkowskiego. Towarzystwo jest współtwórcą i jednym z wydawców pisma POMOST - "O bezdomności bez lęku" i w ramach tej publikacji informatora o placówkach w województwie pomorskim. Jesteśmy współwydawcami książki pt. „W kręgu problematyki bezdomności polskiej”.

W dniu 13 maja 2002 roku koło Gdańskie uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W roku 2002 otrzymaliśmy z rąk Wojewody i Marszałka Sejmiku Pomorskiego Nagrodę specjalną ufundowaną przez RCI za wybitny wkład w budowanie partnerstwa w sektorze obywatelskim województwa pomorskiego.

Na początku roku 2003 rozpoczęliśmy działalność Punktu Charytatywnego w Gdyni przy ul. M. Reja. W roku 2004 rozpoczęliśmy modernizację budynku przy ul. Lotników w Gdyni z przeznaczeniem na dom wspólnotowy dla osób bezdomnych. Nawiązaliśmy współpracę i wizytowaliśmy organizacje w Rosji Niemczech i Estonii

  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-01.png
  • cytat-03.png