Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni „Plus” oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań”

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z "Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności". W ramach projektu opracowany zostanie jeden standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób), który następnie zostanie wdrożony w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego. Po zakończeniu etapu wdrażania standardu opracowane zostaną rekomendacje i przeprowadzone będą spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ze wszystkich województw w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Planowane efekty projektu:

1.       Powstanie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego.

2.       Wzrost jakości usług realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością fizyczną w środowisku lokalnym.

3.       Zapewnienie opieki w środowisku lokalnym osobom zagrożonym koniecznością umieszczenia w całodobowych formach opieki instytucjonalnej.

4.       Rozwoju form mieszkalnictwa wspomaganego na terenie województwa, jak również na terenie kraju.

Wartość projektu wynosi: 10 175 999,99 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 576 332,79 zł

  • cytat-01.png
  • cytat-02.png
  • cytat-04.png
  • cytat-03.png