Do projektu zapraszamy:
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy,
• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
• osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
• osoby korzystające z PO PŻ,
• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
W celu rekrutacji zapraszamy do lidera i partnerów projektu

Dokument pdf

  • cytat-03.png
  • cytat-04.png
  • cytat-02.png
  • cytat-01.png