Kontakt:

ul. Floriańska 3,
80-546 Gdańsk,

tel. +48 (58) 522 07 52
fax +48 (58) 343 12 77

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O CIS

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 1. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu

 2. Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych

 3. Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą

 4. Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status, nadany przez wojewodę pomorskiego, CIS otrzymało dnia 12.09.2008, decyzją nr 3/2008.

Podstawą prawną działania CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnicy CIS

Potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być następujące grupy osób:

 1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 2. osoby  uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

 3. osoby  uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

 4. osoby chore  psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

 5. osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy

 6. osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

 1. Zasiłku dla bezrobotnych

 2. Zasiłku przedemerytalnego

 3. Świadczenia przedemerytalnego

 4. Renty strukturalnej

 5. Renty z tytułu niezdolności do pracy

 6. Emerytury

W CIS realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej.

Reintegracja zawodowa

 1. Warsztat magazynier - warsztat zewnętrzny - przy współpracy z IKEA
 2. Warsztat gastronomiczny - usługi gastronomiczne, przygotowywanie posiłków dla uczestników Centrum, obsługa imprez towarzyszących działaniom Centrum.
 3. Warsztat remontowo-porządkowy - drobne usługi remontowe i pielęgnacji terenów zielonych, sprzątanie.
 4. Warsztat krawiecki - nauka podstaw szycia
 5. Warsztat ekologiczno-utylizacyjny - warsztat zewnętrzny, przy współpracy z firmą Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
 6. Warsztat kasjer-sprzedawca - warsztat zewnętrzny - przy współpracy z firmą TESCO Polska Sp. z o.o.
 7. Warsztat rękodzielniczy - https://www.facebook.com/Galeria-Patchworkowa-1903868356494984/?ref=bookmarks

Reintegracja społeczna

 1. Warsztaty umiejętności społecznych
 2. Warsztaty rozwoju osobistego
 3. Warsztaty umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym
 4. Warsztaty zarządzania sobą w dłuższej perspektywie czasowej
 5. Warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
 6. Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 7. Edukacja ogólna - zajęcia z języka angielskiego, kurs z podstaw komputera
 8. Psychoterapia uzależnień
 9. Poradnictwo indywidualne (doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, psychoterapeuta)
 10. Grupy wsparcia
 11. Imprezy integracyjne

Dodatkowo przysługuje uczestnikom

 1. Jeden posiłek dziennie
 2. Ubezpieczenie z tytułu wypadków
 3. Ubranie robocze

 

Obecnie w CIS Gdańsk są realizowane projekty:

"GPS Gotowość Praca Samodzielność" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 Projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”

logo GPS kolor

Gdański projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 67 osób stanowiących otoczenie tych osób – np. członkowie rodzin.

Partnerami w projekcie „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Działania, jakie oferuje TPBA w ramach projektu to:

Usługi reintegracji zawodowej i społecznej świadczone przez  Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu wynosi 8 969 919,88 zł, z czego 7 624 431,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

 

"Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku”

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 160 os. (KiM)- (5 edycji po 32 osoby przez 6 m-cy) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gdańska i powiatu gdańskiego w okresie od 01.11.2015 do 31.10.2018 poprzez realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w ramach funkcjonującego Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku.

Realizacja projektu potrwa do października 2018 r.

Działania, jakie oferuje TPBA w ramach projektu to:

Program Reintegracji społecznej: rekrutacja uczestników, diagnoza, Zajęcia integracyjno– socjalizujące, Konsultacje indywidualne – doradztwo, Zajęcia grupowe

Program reintegracji zawodowej: Konsultacje indywidualne, Zajęcia grupowe, zajęcia komputerowe, Szkolenia podnoszące kwalifikacje, Warsztaty zawodowe wewnętrzne, warsztaty zawodowe zewnętrzne, Edukacja ogólna

Całkowita wartość projektu wynosi 2 355 053,58 zł, z czego 2 237 300,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

 

"W dobrym kierunku - Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt „W dobrym kierunku - Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej.”

 

Projekt „W dobrym kierunku - Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej”jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie usługami reintegracji społeczno - zawodowej 360 osób doświadczających wykluczenia społeczno - zawodowego z terenu Trójmiasta oraz powiatu gdańskiego, prowadzące do wzrostu ich zatrudnienia.

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2023 r.

Działania, jakie oferuje TPBA w ramach projektu to:

Reintegracja społeczna – Kształtowanie doskonalenie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: Diagnoza uczestników CIS Gdańsk, Konsultacje indywidualne – poradnictwo, Zajęcia (warsztaty ) grupowe ze specjalistami, Zajęcia integracyjno– socjalizujące, Warsztat rękodzielnictwa, Warsztaty improwizacji teatralnych/psychodramy

Reintegracja zawodowa – Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym poprzez: Konsultacje indywidualne – poradnictwo, Zajęcia (warsztaty) grupowe, Zajęcia komputerowe, Szkolenia podnoszące kwalifikacje, warsztaty zawodowe wewnętrzne, warsztaty zawodowe zewnętrzne,Edukacja ogólna

Całkowita wartość projektu wynosi 4 920 550,26 zł, z czego 4 674 522, 75  pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 
 
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • cytat-03.png
 • cytat-04.png
 • cytat-01.png
 • cytat-02.png